انواع آژانس ها و يا دفاتر خدمات مسافرتي موجود در ايران

انواع آژانس ها و يا دفاتر خدمات مسافرتي موجود در ايران

هيات  وزيران آژانس هاي مسافرتي به سه دسته زير تقسيم مي گردند :الف ) آژانس هاي مورد اشاره در بند الف ماده يك آيين نامه فوق الذكر كه تحت نظارت مستقيم سازمان هواپيمائي كشوري هستند و وظيفه اصلي آنها فروش بليط خطوط مختلف هوائي داخلي و خارجي است . شايان ذكر است اين گونه دفاتر […]