ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس

ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس

 ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی( از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری ) ۱ مدیر آموزشگاه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و …جهت تدریس خصوصی وگروهی می باشد . ۲ عوامل آموزشی آموزشگاه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که دانــش آمـــوز زیبا ترین […]

نكات مهم در تدريس خصوصي

نكات مهم در تدريس خصوصي

1- قبل از شروع تدريس بايد از دانشجو يا دانش آموز پرسيده شود كه چه نوع تدريسي مد نظر اوست و به عنوان مثال ميخواهد كه فقط تمرين حل شود يا اينكه درس به صورت مفهومي تشريح گردد. 2-مدرس بايد بر درسي كه ميخواهد تدريس نمايد تسلط داشته باشد و از تدريس مواردي كه براي […]