علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی

علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی

در این نوشتار ، اهم عواملی که سبب تخریب و از بین رفتن سازه بتنی می شود مورد بررسی قرار گرفته اند . – استفاده از استانداردهای طراحی نامناسب به کارگیری استانداردهای نامناسب و مشخصات فنی غلط در رابطه با انتخاب مواد ، روشهای اجرایی و عملکرد خود سازه ، می تواند به تخریب بتن […]