صنایع شیمیایی چیست؟

صنایع شیمیایی چیست؟

صنایع شیمیایی عبارت است از صنایعی که در آنها واکنش شیمیایی انجام میگیرد.یعنی مواد اولیه به محصولات جدید تبدیل میگردد که خواص این محصولات تا حدودی با مواد اولیه متفاوت است.با توجه به تعریف فوق صنایع شیمیایی طیف گسترده ای از صنایع را در بر میگیرد که از آن میتوان به صنایع غذایی-دارو سازی-پتروشیمی-صنایع نفتی-الیاف […]