آشنایی با صنعت قالبسازی در ایران

آشنایی با صنعت قالبسازی در ایران

صنعت قالبسازی در ایران را به دو بخش سنتی و مدرن میتوان تقسیم بندی نمود كه هر یك از آنها دارای ویژگی ها وخصوصیات خاص خود میباشد . 1- قالبسازی سنتی این روش مبتنی برپیشبرد كار از طریق استاد و شاگردی است و عموماً در كارگاههای كوچك و گاهاً در شركت های نسبتاً بزرگ مشاهده […]